Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

ANKIETA - „PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM"

ANKIETA - „PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM"

PROSIMY MIESZKAŃCÓW GMINY NIEMCE O WYPEŁNIENIE ANKIETY DOTYCZĄCEJ OPRACOWYWANYCH ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) GMINY NIEMCE

ANKIETA JEST ELEMENTEM PROGRAMU „PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM"

CELEM ANKIETY JEST POZNANIE OPINII PAŃSTWA NA TEMAT ISTNIEJĄCEGO I PRZYSZŁEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZANE SĄ BIEŻĄCE ZMIANY MPZP.

OPRACOWANIE ZMIANY MPZP PODJĘTE JEST W WYNIKU ZŁOŻENIA WNIOSKÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI TERENÓW W CELU WPROWADZENIA NOWEGO PRZEZNACZENIA I USTALENIA WARUNKÓW, NA JAKICH WSKAZANE TERENY MOGĄ BYĆ ZAINWESTOWANE.

ZŁOŻONE WNIOSKI OBEJMUJĄ ZASADNICZO TRZY KATEGORIE PRZEZNACZENIA TERENU: ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA, ZABUDOWA USŁUGOWA, OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, W TYM RÓWNIEŻ TERENY EKSPLOATACJI ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH.

SPORZĄDZANIE PLANÓW MUSI PODLEGAĆ OBOWIĄZUJĄCEMU PORZĄDKOWI PRAWNEMU REGULUJĄCEMU PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ WIĄŻĄCĄ SIĘ Z TYM OCHRONĄ PRZYRODY I ŚRODOWISKA NATURALNEGO, OCHRONĄ ZABYTKÓW I OBSZARÓW KULTUROWYCH, GOSPODARKĄ WODNĄ, OCHRONĄ GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH, ZASADOM PROJEKTOWANIA DRÓG I ULIC, PROWADZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH ... I INNYM PRZEPISOM PRAWNYM, KTÓRYCH CELEM JEST ZAPOBIEGANIE CHAOTYCZNEMU ZABUDOWYWANIU OBSZARU GMINY.

GŁÓWNĄ ZASADĄ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO JEST UMOŻLIWIENIE ZACHOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO CZYLI - BARDZO OGÓLNIE MÓWIĄC - TAKIE ZAGOSPODAROWYWANIE TERENÓW, BY ŻADNE UŻYTKOWANIE NIE STWARZAŁO ZAGROŻENIA DLA INNYCH, SĄSIADUJĄCYCH OBSZARÓW I OCZYWIŚCIE - ZAMIESZKUJĄCYCH JE LUDZI ORAZ PRZYRODY.

UDZIAŁ PAŃSTWA W TEJ ANKIECIE POZWOLI WŁADZOM GMINY I PROJEKTANTOM ZMIAN MPZP POZNAĆ PAŃSTWA OCZEKIWANIA JAK POWINNO WYGLĄDAĆ W PRZYSZŁOŚCI ŻYCIE W WASZEJ GMINIE. ALE RÓWNOCZEŚNIE POZWOLI PAŃSTWU ZROZUMIEĆ, ŻE NIE WSZYSTKIE POSTULATY SĄ MOŻLIWE DO ZREALIZOWANIA. CHOCIAŻBY DLATEGO, ŻE WSZYSCY ZAWSZE MUSIMY PAMIĘTAĆ O NADRZĘDNOŚCI POTRZEB PUBLICZNYCH, WSPÓLNYCH, SŁUŻĄCYCH WSZYSTKIM - NAD POTRZEBAMI „MOIMI", PRYWATNYMI.

JAK WIDAĆ - PLANOWANIE PRZESTRZENNE JEST WIELKĄ (I NIERAZ TRUDNĄ) SZTUKĄ KOMPROMISU. ALE TYLKO W TAKI SPOSÓB UDA SIĘ POGODZIĆ RÓŻNE POTRZEBY - I W TEN SPOSÓB DOJŚĆ DO POPRAWIANIA STANDARDU ŻYCIA, ŻEBY WSZYSTKIM ŻYŁO SIĘ WYGODNIEJ, LEPIEJ I ... ŁADNIEJ (BO I TO JEST WAŻNE).

 

Powrót